Những đối tượng được mua, thuê nhà tái định cư

Cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án vì mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được mua, thuê, thuê mua nhà ở để phục vụ tái định cư.
 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở quy định, đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở để phục vụ mục đích tái định cư bao gồm:
 
Thứ nhất, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất để triển khai dự án vì mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo đúng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Thứ hai, cá nhân, hộ gia đình bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và cần phải di chuyển chỗ ở song không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và không có nơi ở nào khác.
 
Thứ ba, cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu nhà chung cư nằm trong diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định trong Điều 110 của Luật Nhà ở.
 
Đồng thời, Nghị định cũng quy định điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở để phục vụ mục đích tái định cư. Theo đó, nếu đối tượng 1, 2 nêu trên có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư thì phải có nằm trong danh sách được bố trí tái định cư căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo đúng mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.
 
Nếu đối tượng 1, 2 nêu trên có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì phải nằm trong danh sách được bố trí tái định cư theo đúng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo đúng mẫu do Bộ Xây dựng ban hành và phải nằm trong diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở.
 
Đối tượng 3 nêu trên sẽ được bố trí nhà ở tái định cư theo đúng quy định tại Điều 115, Điều 116 của Luật Nhà ở và pháp luật về vấn đề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.
 
(Theo Chính phủ)